0item(s)

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.

KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AYDINLATMA METNİ

ZAMBO GIDA SANAYİ ve TİCARET AŞ. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. Maddesi uyarınca sizleri kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi uyarınca kişisel verileriniz; ZAMBO GIDA SANAYİ ve TİCARET AŞ.(bundan böyle ZAMBO GIDA olarak ifade edilecektir) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla size ait her türlü kişisel verinin hukuk kurallarına uygun şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3.kişilere aktarılmasına dikkat edilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Şirketimiz ile elektronik veya fiziki ortamda paylaştığınız kişisel verileriniz, hukuka uygun olarak ve dürüstlük kurallarının öngördüğü biçimde; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme temel ilkelerine uygun olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir. Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar için işlenmektedir:

Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi

Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve hizmet memnuniyeti çalışmalarının yürütülebilmesi

Açık rızanızın varlığı halinde reklam, kampanya, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi  

Tüm kayıt ve belgeler ile ilgili düzenleme, saklama ve arşiv işlemlerinin yapılabilmesi

Öneri, talep ve şikâyet süreçlerinin yönetilebilmesi  

Satışa bağlı faturalandırma faaliyetleri dâhil olmak üzere mali, muhasebesel ve finansal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi  

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilebilmesi  

Yönetim faaliyetleri, hukuki işlerin takibi, bilgi güvenliği gibi süreçlerin yürütülebilmesi  

Şirketimizin hizmet veya ürünlerine bağlılık süreçlerinin yönetilmesi  

Şirketimiz ziyaretçilerinin kayıt ve takip işlemlerinin yürütülebilmesi

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, mağazalarımız, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız güvenlik kameraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar aracılığıyla toplanabilecektir.

Kişisel verileriniz, Zambo Gıda tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla ve sözleşmenin ifa edilmesi, kanundaki açıkça öngörülmüş olması, kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza tanınacak olan hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması; sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyecek şekilde, Zambo Gıda’nın meşru menfaatleri ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplerin varlığıyla sınırlı olarak toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere;

- Zambo Gıda’nın iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

-Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere

-Taşıma ve dağıtım hizmeti veren kargo, motor kurye ve lojistik firmalarına

-Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanun Uyarınca Haklarınız 

KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır. Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi Akçaburgaz Mah. Hadımköy Yolu Cad. no:192 Esenyurt/İSTANBUL adresine, veya  pazarlama@zambo.com.tr veya zambo@hs03.kep.tr adresine yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılmasını sağlayarak iletebilirsiniz. (Ürün veya hizmet alımı için sözleşme öncesi görüşmeler sırasında şirketimize beyan ettiğiniz e-posta adresiniz üzerinden başvuruda bulunmanız durumunda kimlik teyidi gerçekleşmiş sayılacaktır. E-Posta adresinin güncel hali şirketimize bildirilmelidir. Şirketimiz başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda ; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi teyit edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

6698 sayılı Kanun kapsamında ‘‘Veri Sorumlusu’’ sıfatıyla bildiririz.

ZAMBO GIDA SANAYİ VE TİCARET AŞ.